Dekrety serca, głowy i ręki.

Heart

Serce

Violet fire, thou love divine, Fioletowy ogniu, boska miłości,
Blaze within this heart of mine! Płoń w serca mego wnętrzu!
Thou art mercy forever true, Tyś miłosierdziem wiecznie prawdziwym,
Keep me always in tune with you.

Utrzymuj mnie zawsze w harmonii z tobą.

Head

Głowa

I AM light, thou Christ in me, JAM JEST światłem, O, Chryste we mnie,
Set my mind forever free; Na zawsze wyzwól mój umysł;
Violet fire, forever shine Fioletowy ogniu, jaśniej wiecznie
Deep within this mind of mine.

W głębinach mego umysłu.

God who gives my daily bread, Boże, który dajesz mi chleb powszedni,
With violet fire fill my head Fioletowym ogniem wypełniaj mą głowę,
Till thy radiance heavenlike Aż twój blask w niebiański sposób
Makes my mind a mind of light.

Uczyni mój umysł umysłem światła.

Hand

Ręka

I AM the hand of God in action, JAM JEST ręką Boga w działaniu,
Gaining victory every day; Codziennie odnoszę zwycięstwo;
My pure soul's great satisfaction Mej czystej duszy sprawia zadowolenie
Is to walk the Middle Way.

Kroczenie Drogą Środka.

Tube of Light

Tuba Światła

Beloved I AM Presence bright, Umiłowana jasna Obecności JAM JEST,
Round me seal your tube of light Opieczętuj mnie twą tubą światła
From Ascended Master flame Z płomienia wniebowstąpionego mistrza
Called forth now in God's own name. Wezwanego teraz w imię Boże.
Let it keep my temple free Niech utrzymuje mą świątynię wolną
From all discord sent to me.

Od wszelkiej niezgody płynącej do mnie.

I AM calling forth violet fire JAM JEST tym, który wzywa fioletowy ogień,
To blaze and transmute all desire, By spalił i przemienił wszelkie pragnienie,
Keeping on in Freedom's name Płonąc wciąż w imię wolności
Till I AM one with the violet flame.

Aż JAM JEST jednym z fioletowym płomieniem.

Forgiveness

Przebaczenie

I AM forgiveness acting here, JAM JEST działającym tu przebaczeniem,
Casting out all doubt and fear, Usuwam wszlkie zwątpienie i strach,
Setting men forever free Na zawsze uwalniam ludzi
With wings of cosmic victory.

Skrzydłami kosmicznego zwycięstwa.

I AM calling in full power JAM JEST tym, który woła z pełną mocą
For forgiveness every hour; O przebaczenie w każdej chwili;
To all life in every place Na wszelkie życie wszędzie
I flood forth forgiving grace.

Wylewam łaskę przebaczenia.

Supply

Obfitość

I AM free from fear and doubt, JAM JEST wolny od strachu i wątpliwości
Casting want and misery out, Odrzucam niedostatek i nędzę,
Knowing now all good supply Wiedząc już, że wszelka dobra obfitość
Ever comes from realms on high.

Zawsze spływa z wysokości.

I AM the hand of God's own fortune JAM JEST ręką Bożej fortuny,
Flooding forth the treasures of light, Wylewam skarby światła,
Now receiving full abundance Otrzymuję teraz wszystko,
To supply each need of life.

By zaspokoić każdą potrzebę życia.

Perfection

Doskonałość

I AM life of God-direction JAM JEST życiem Boskiego kierownictwa,
Blaze thy light of truth in me. zapal twe światło prawdy we mnie.
Focus here all God's perfection, Zogniskuj tu pełną Bożą doskonałość,
From all discord set me free.

Uwolnij mnie od wszelkiej niegody.

Make and keep me anchored ever Utrzymuj mnie zawsze zakotwiczonego
In the justice of thy plan - W sprawiedliwości twego planu -
I AM the presence of perfection JAM JEST Obecnością doskonałości
Living the life of God in man!

Żyjącą życiem Boga w człowieku!

Transfiguration

Przemienienie

I AM changing all my garments, JAM JEST tym, który zmienia wszystkie szaty
Old ones for the bright new day; Stare - na jasny nowy dzień;
With the sun of understanding Ze słońcem zrozumienia
I AM shining all the way.

JAM JEST tym, który świeci przez całą drogę.

I AM light within, without; JAM JEST światłem wewnątrz, na zewnątrz;
I AM light is all about. JAM JEST światłem wszędzie wokół.
Fill me, free me, glorify me! Wypełnij mnie, uwplnij, sław mnie,
Seal me, heal me, purify me! Zapieczętuj, uzdrów, oczyść mnie!
Until transfigured they describe me: Aż orzekną żem przemieniony;
I AM shining like the Son, JAM JEST tym, który świeci jak Syn,
I AM shining like the sun!

JAM JEST tym, który świeci jak słońce!

Resurrection

Zmartwychwstanie

I AM the flame of resurrection JAM JEST płomieniem zmartwychwstania
Blazing God's pure light through me. Płonącym czystym światłem Bożym we mnie.
Now I AM raising every atom, Teraz JAM JEST tym, który wznosi każdy atom,
From every shadow I AM free.

Od wszelkiego cienia JAM JEST wolny.

I AM the light of God's full presence, JAM JEST światłem pełnej Bożej obecności,
I AM living ever free. JAM JEST tym, który żyje zawsze wolny.
Now the flame of life eternal Teraz płomień wiecznego życia
Rises up to victory.

Wznosi się ku zwycięstwu.

Ascension

Wniebowstąpienie

I AM ascension light, JAM JEST światłem wniebowstąpienia,
Victory flowing free, Zwycięstwem swobodnie płynącym,
All of good won at last Wszelkie dobro zdobyte wreszcie
For all eternity.

Na całą wieczność.

I AM light all weights are gone. JAM JEST światłem, całe brzemię zniknęło.
Into the air I raise; W powietrze się wznoszę;
To all I pour with full God-power Na wszystkich zlewam z pełną Bożą mocą
My wondrous song of praise.

Mą cudowną pieśń pochwalną.

All hail! I AM the living Christ, Witajcie wszyscy! JAM JEST Chrystus żywy
The ever-loving One. Zawsze miłujący.
Ascended now with full God-power, Wyzwolony już w pełni Bożej mocy,
I AM a blazing sun!

JAM JEST płonącym słońcem!

Copyright © 1962 Summit Publications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.