Perły

Perły Mądrości

publikowane przez The Summit Lighthouse


vol. 18 nr 32 Saint Germain 10 sierpnia 1975


ŚCIEŻKA WOLNOŚCI

III

Kierownictwo Boże na ścieżce twego wyboru


Dusze czekające bezczynnie na rozdrożach wolności!

To jest rok decyzji, a jednak niektórzy uczynili go rokiem wahania. Stoją na rozstajach życia, czekając, by ktoś inny dokonał wyboru. Podróżnik w nieznanym kraju wypatruje znaków wzdłuż drogi. Choć cel w umyśle ustalony, potrzebne jest kierownictwo. Mówią, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ale czy chcesz podróżować do grobowej deski? Czy też pójdziesz najkrótszą trasą do centrum życia?

Wniebowstąpieni mistrzowie nie są jedynymi nauczycielami ludzkości. Oni po prostu znają najkrótszą trasę. Wskazują drogę do szczytu istoty. Są prawdziwymi przewodnikami, dostarczają swoim czelom map, wskazówek i ostrzeżeń o pułapkach i objazdach po drodze.

Spełniwszy żądanie twego Prawdziwego Ja:

„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie”(1), musisz wybrać ścieżkę służby. Ta ścieżka jest ścieżką osobową, gdyż jest dostosowana do ewolucji duszy, jej osiągnięć, karmy i dharmy. Ta ścieżka jest twierdzeniem prawa kosmicznego i formułą tego prawa zawierającą równanie osobowej istoty.

Próby i znaki prawa muszą być identyczne dla każdej duszy, lecz realizacja prób, interpretacja znaków przez indywidualną świadomość czyni z bezosobowego prawa bardzo osobistą ścieżkę inicjacji. W ten sposób życie świętych i mędrców wszystkich czasów, którzy wykuli przeznaczony los, mówi o wciąż nowej, a jednak starej historii zwycięstw duszy w planach Materii.

Boskie kierownictwo jest potrzebą chwili. Dlatego przedstawiłem ci Wielkiego Boskiego Przewodnika jako guru innych guru. Upoważniony przez Wszechojca stoi on u bramy cykli lat, by nowicjuszom Wielkiego Białego Braterstwa określić i oczyścić drogę i zew płomienia Ducha Świętego. Jego imię jest nazwą urzędu w hierarchii kosmicznej przyznawanego temu, który dzięki przykładnej służbie przez eony ogniskuje obecnie w swoim ciele przyczynowym formułę wniebowstąpienia dla dzieci Bożych oraz synów i córek Najwyższego ewoluujących w tym kosmosie.

Dzień po dniu kosmiczny komputer umysłu Boga dostosowuje formułę ścieżki do indywidualnych wzorów życia, istnienia, działania na scenie życia. Każde działanie wywołuje odpowiednią reakcję w kosmosie – dostosowanie do zwiększenia lub zmniejszenia ilości światła w przejawieniu w wyniku indywidualnego użycia wolnej woli. Twój boski plan jest dostosowywany, zależnie od wyborów, jakie co dzień czynisz, a w pierwowzorze ewolucji duszy dokonuje się poprawek dla zrównoważenia cykli. W ten sposób równanie życia na planecie Terra może być wyrażone jako: Prawo plus ty plus karma i dharma równa się boski plan przejawiony jako okoliczność w czasie i przestrzeni. To równanie kompensowane jest przez służebnicę Wolności, której na imię Sposobność. Jeśli tożsamość ma być zachowana, codziennie należy dokonywać wyborów, by przyśpieszyć boski plan, by wykorzystać życie w całej pełni, by czynić wszystko, co jest w twej mocy, a nawet więcej, niż jest w twej mocy.

Dusze wykrzykują: „Nie znamy drogi, którą mamy iść! Nie wiemy, jak wybierać, mimo że chciałybyśmy wybierać”. Tego roku ludzkość stawia czoła zbiorowej karmie wynikającej z nieumiejętnego dokonywania wyborów we wszystkich poprzednich epokach. W ten sposób siła niezdecydowania, wzmacniana złymi decyzjami faraonów świata, plami wody Matczynego przepływu, podobnie jak wody Egiptu zamieniły się w krew wyrokiem Pana(2).

Jest dla ciebie plan. Dla każdego dziecka światłości, dla każdego czeli prawa istnieje boska droga. Zawsze też istnieje ludzka alternatywa. Przynoszę ci mantrę wzywającą boskie kierownictwo napisaną przez mojego nauczyciela i podyktowaną wysłannikowi, Markowi L. Prophetowi. Zapraszam cię, byś postanowił wziąć udział w nowennie(3) do twej Obecności JAM JEST, twego Prawdziwego Ja, istoty Chrystusowej i guru, którzy mogą ci niezmiernie pomóc w określeniu ścieżki Samorealizacji. Inicjuję cię w cykl trzydziestu trzech – formułę alchemiczną – w ćwiczenie służące udowodnieniu autentyczności ścieżki twego wyboru.

Zajmij miejsce przy stole, czystym i uprzątniętym, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Weź czystą kartkę białego papieru i z piórem w ręku połącz się z najgłębszym światłem twej istoty. Możesz medytować nad twym boskim planem, wizualizując przed sobą białą kulę. Ta kula, o średnicy ok. 60 cm, jest symbolem twej świadomości kosmicznej, z którą łączysz się w medytacji.

Teraz zwróć się do Władców Życia, mówiąc: „W imię mego Prawdziwego Ja, JAM JEST KTÓRY JEST, i człowieka Chrystusowego mej istoty wywołuję ze zbiornika mojej świadomości kosmicznej boski plan mego życia, pierwowzór istnienia. Wzywam Władców Życia, Wielkiego Boskiego Przewodnika i Saint Germaina, by pomogli mi teraz wprowadzić w życie prawo kosmiczne dotyczące mojej indywidualnej tożsamości, mojej karmy i dharmy oraz okoliczności mego życia w czasie i przestrzeni”.

Zapal świeczkę i poświęć ją iskrze boskości, która stanowi twą wyjątkową sposobność wypełnienia kosmicznego przeznaczenia. Niech jej płomień będzie ogniskiem potrójnego płomienia miłości, mądrości i mocy, który płonie na ołtarzu twego serca. Niech będzie ogniskiem niewyzyskanych bogactw, dostępnych energii czekających na decyzję, czekających na twój rozkaz, by spłynąć rzeką ognia w celu skrystalizowania Boskiego płomienia w twym wnętrzu.

Teraz weź pióro i zapisz własnym charakterem pisma na leżącej przed tobą białej kartce, symbolizującej białą kartę, którą dał ci Bóg jako dar życia, cele, jakie pragniesz osiągnąć, dopóki w klepsydrze jeszcze przesypują się piaski sposobności. Ważąc w każdej chwili wybory, których dokonujesz w czasie i przestrzeni, zapisz swoje najskrytsze nadzieje, najśmielsze marzenia, tęsknoty serca, pragnienie spełnienia duszy, cele dotyczące wykształcenia, twe oczekiwania duchowe i materialne, służbę, jaką pragniesz nieść Bogu i człowiekowi, znaki mistrzostwa i zapis zwycięstwa, które postanawiasz zostawić za sobą dla tych, którzy będą szli za tobą ścieżką inicjacji.

Możesz pisać i poprawiać ten szkic twego życia, badając go pod względem czystości motywów, praktyczności, prawdopodobieństwa, własnych zdolności, chęci wezwania z wewnętrznego Boskiego płomienia energii zaangażowania, współmierności i stałości. Kiedy już będziesz zadowolony z tego zestawu celów zarówno realistycznych, jak i idealistycznych, przepisz je w dwóch egzemplarzach. Jeden umieść między stronicami Biblii, a drugi powierz płomieniowi Ducha Świętego, tzn. włóż go w fizyczny ogień w rytuale dawnego alchemika, aby został umieszczony na eterycznym poziomie twej świadomości oraz przekazany Wielkiemu Boskiemu Przewodnikowi i Władcom Karmy w celu koniecznego zatwierdzenia przez prawo kosmiczne.

Połóż lewą rękę na Biblii, a w prawą weź mantrę wzywającą boskie kierownictwo, podaną w tej Perle, i powiedz ją czternaście razy. Powtarzaj to ćwiczenie przez 33 dni. Codziennie, po zakończeniu medytacji i mantry, weź pióro i zapisz na innej białej kartce myśli twego umysłu, uczucia twego serca, które przychodzą do ciebie jako środek służący do zasilenia i wdrożenia przedstawionych przez ciebie celów i do zharmonizowania ich z celem życia dla twego potoku życia, utrzymywanym w ciele przyczynowym Wielkiego Boskiego Przewodnika.

Nie natężaj słuchu, by usłyszeć słowo Boże, jeśli odpowiedzią na twe wołanie jest błogość Wielkiej Ciszy. Nie trap się, jeśli jasność boskiego kierownictwa nie przejawia się w twej zewnętrznej świadomości; bowiem z taką pewnością jak to, że ja żyję – a ja jestem Saint Germain – alchemia boskiego kierownictwa działa w twym wnętrzu jak zaczyn, który „kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”(4). Tak właśnie alchemia zaczyna działać w ognistym jądrze istoty w centrum twego płomienia serca i działa godzina po godzinie, dzień po dniu, z wewnątrz ku zewnątrz. Powtarzając mantrę i medytując, zasiewasz ziarna twej świadomości kosmicznej na świadomym i podświadomym poziomie istnienia. Ziarna te zakiełkują i przebiją się na powierzchnię dzięki światłu twej Obecności JAM JEST i dzięki nawadnianiu żywym słowem twego Chrystusowego Ja.

Wyczekując przejawienia się świętej alchemii we wnętrzu twej istoty, dbaj o oczyszczanie narzędzi świadomości danych ci dla ewolucji duszy. Te narzędzia to twoje cztery niższe ciała: eteryczne, mentalne, emocjonalne i fizyczne. Niech mantra fioletowego ognia, znana Strażnikom Płomienia, rozbrzmiewa wewnątrz twego serca i umysłu przez cały dzień: „I AM a being of violet fire, I AM the purity God desires! I AM a being of violet fire, I AM the purity God desires! I AM a being of violet fire, I AM the purity God desires!”. (JAM JEST bytem fioletu płomienia, JAM JEST czystością Boskiego marzenia!). Bowiem fioletowy płomień usuwa plamy osobistej i planetarnej karmy z rzek energii przebiegających przez twe cztery niższe ciała. Czystość, czystość, czystość! Tylko w ten sposób może się pojawić jasność boskiego kierownictwa.

Gdybyś chciał znaleźć ścieżkę wolności, gdybyś chciał być pewien, że kiedy ją znajdziesz, rozpoznasz ją, gdybyś chciał być pewien, że rozpoznawszy ją, pójdziesz nią i nie zatrzymają cię namawiania świata, skorzystaj z mojej rady:


Podążaj za Płomiennym,

Krążkiem centralnego słońca

Twej kosmicznej świadomości!

Podążaj pilnie za nauczycielem,

Wielkim Boskim Przewodnikiem,

I płomieniem boskiego kierownictwa

wielbionym przez niego!


Podążaj za najskrytszym światłem istoty

I jasnością właściwego widzenia.

Przygotowuj się

Na nadejście nowego dnia,

Gdyż przygotowanie jest najważniejsze

W wyborze i znalezieniu drogi.


Wolność woła i wolność odpowiada –

Wolność jest światłem i wolność jest celem.

JAM JEST drogą, otwartymi drzwiami

Sposobności dla każdej duszy.

Teraz zatrzymam się trochę

przy moich czytelnikach,

By kształcić i ćwiczyć świadomość

Przywódców nowej epoki w dokonywaniu

właściwych wyborów.


Przyszedłem utorować drogę

Boskiemu kierownictwu,

By ci, bezczynni w niezdecydowaniu,

Mogli ujrzeć, poznać i podjąć

Właściwą decyzję.

Jestem w czyszczących ogniach

Promienia transmutacji –

Mistrzem Siódmego Promienia.


JAM JEST

Sain Germain


(1) Joz 24:15

(2) Wj 7.

(3) Nowenna: dziewięciodniowa praktyka rzymsko-katolicka w intencji religijnej. Terminu tego można użyć nieściśle do oznaczenia szczególnego okresu modlitwy.

(4) Mt 13:33


The Great Divine Director’s Mantra


In the name of my own Real Self, the I AM THAT I AM, and the Christed one of my being, I call forth from the reservoir of my cosmic consciousness the divine plan of my life, the blueprint of being. I call to the Lords of Life, to the Great Divine Director, and to Saint Germain to assist me now in the implementation of the law of cosmos as it applies to my individual identity, to my karma and my dharma, and to the circumstances of my life in time and space:


1. Divine Director, come,

Seal me in thy ray;

Guide me to my home

By thy love I pray.


Refrain: (Repeat after each verse)

Thy blue belt protect my world,

Thy dazzling jewels so rare

Surround my form and adorn

With essence of thy prayer.


2. Make us one, guard each hour;

Like the sun’s radiant power

Let me be, ever free

Now and for eternity.


3. Blessed Master R.,

You are near, not far;

Flood with light, God’s own might

Radiant like a star.


4. Divine Director dear,

Give me wisdom pure;

Thy power ever near

Helps me to endure.


5. Shed thy light on me,

Come, make me whole;

Banner of the free,

Mold and shape my soul.


And in full faith I consciously accept this manifest, manifest, manifest (3x) right here and now with full power, eternally sustained, all-powerfully active, ever expanding, and world enfolding until all are wholly ascended in the light and free! Beloved I AM, Beloved I AM, Beloved I AM!Mantra Wielkiego Boskiego Przewodnika


W imię mego Prawdziwego Ja, JAM JEST KTÓRY JEST, i człowieka Chrystusowego mej istoty wywołuję ze zbiornika mojej świadomości kosmicznej boski plan mego życia, pierwowzór istnienia. Wzywam Władców Życia, Wielkiego Boskiego Przewodnika i Saint Germaina, by pomogli mi teraz wprowadzić w życie prawo kosmiczne dotyczące mojej indywidualnej tożsamości, mojej karmy i dharmy oraz okoliczności mego życia w czasie i przestrzeni.


1. Boski Przewodniku, przyjdź,

Promieniem otul mnie –

Do mego domu prowadź,

Na miłość proszę cię.


Refren: (powtarzaj po każdej zwrotce)

Twój niebieski pas chroni,

A cenne klejnoty lśniące

Otaczają mnie i ozdabiają

Esencją twej modlitwy.


2. Zjednocz nas, pilnie strzeż;

Jak słońca promienna moc

Pozwól zawsze wolnym być

Teraz i na wieczność.


3. Błogosławiony Mistrzu R.,

Tyś niedaleko, tyś blisko.

Zlej światłość, Bożą moc,

Promienną jak gwiazda.


4. Boski Przewodniku drogi,

Mądrość daj mi czystą;

Twa moc zawsze blisko

Wytrwać mi pomaga.


5. Światłem mnie opromień,

Pełnym uczyń mnie;

Sztandar istot wolnych

Duszę mą kształtuje.


I w pełni wiary, świadomie przyjmuję, niechaj się stanie, niechaj się stanie, niechaj się stanie (3x) tu oto i teraz, mocą potężne, na wieki trwałe, wszechmocą czynne, rosnące w zasięg, świat ogarniając, aż wszyscy osiągną światło wolności wniebowstąpienia! Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST!
Saint Germain, Ścieżka Wolności
Copyright © 1991 Summit University Press
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tytuł oryginału: THE PATH OF FREEDOM by SAINT GERMAIN
published by SUMMIT UNIVERSITY PRESS
Copyright © 1975 Summit University Press. All rights reserved.
ISBN: 83-901021-3-7


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.