Demagnetyzacja


Ametyst – kamień siódmego promienia transmutacji

Rytuał demagnetyzacji to usuwanie, transmutowanie i anulowanie zła w każdej jego formie, zgodnie z rytuałem nadchodzącej Ery Wodnika, podyktowanym przez Wniebowstąpionych Mistrzów.

Elementy życia, planety i nas samych oraz naszych rodzin wymagają demagnetyzacji, gdyż jak kurz, brud i śmieci, jeśli nie usunięte i nie wyrzucone, są niebezpieczne dla zdrowia i bytu mieszkańców Ziemi, tak energie pozbawione światła i duchowej wartości lub wręcz złe i niebezpieczne, gromadzą się na czterech poziomach – eterycznym, mentalnym, emocjonalnym i fizycznym, zanieczyszczając je i powodując powolny zanik rozróżnienia między światłem i ciemnością wśród większości wcielonych ludzi na Ziemi.

Gdy balans zła i dobra zachwiany zostanie do tego stopnia, że 51% zła zadomowi się w 100% energii aury planety i mieszkańców Ziemi – prawo karmiczne automatycznie spowoduje anulowanie i zniszczenie planety i bytów ziemi jako fizycznego miejsca życia – i zło zatriumfuje.

Również nasza możliwość wniebowstąpienia zostanie zaprzepaszczona, gdyż musimy mieć miejsce (planetę Ziemia), na której popełniliśmy naszą karmę, by do niej powrócić w następnym wcieleniu, jeśli nie zasłużymy na wniebowstąpienie w obecnym życiu, jak również, by zapewnić platformę wcieleń dla naszych rodzin i bliskich, jak i braci i sióstr duchowych, którzy potrzebują jej kontynuacji, by powrócić nań dla zrównoważenia swej karmy.

Jest to prawo karmy zainicjowane przez Światło i jego przedstawicieli miliony lat temu, nawet przed Adamem i Ewą – i żaden z przedstawicieli Wniebowstąpionych Mistrzów nie jest w stanie zainterweniować w sytuacji zachwiania balansu 51% zła/49% dobra, gdyż to prawo jest nieodwracalne, na skutek wolnej woli danej nam przez Boga.

W czasach Abrahama i Arki – prawo to było o wiele surowsze. Biblia opisuje jego skutki. Natychmiastowy nawrót karmy w przypadku Mojżesza, plemion jego czasu, potop i wiele innych biblijnych wydarzeń przedstawia cykle karmy, które musiały wypełnić się z pełną ostrością prawa Boga, gdyż skumulowane zło świata nie pozwoliło na przebaczenie tych przewinień.

Obecnie, w wyniku wyższego duchowego rozwoju jednostek na świecie oraz zaakceptowania nauk Wniebowstąpionych Mistrzów przez pewną ilość wcielonych na Ziemi jednostek, dekrety i możliwość wniebowstąpienia (po zrównoważeniu minimum 51% karmy, spłaceniu długów, które mamy w stosunku do ludzi i życia na Ziemi oraz po wypełnieniu boskiego planu jednostki), pozwalają większej ilości ludzi zakończyć ich wiele inkarnacji zwycięstwem wniebowstąpienia.

Wcześniej, w czasach Noego i Abrahama, jak i w czasach Jezusa Chrystusa, prawo duchowe wymagało od jednostki zrównoważenia 100% karmy w ciele fizycznym, co jest niezwykle trudne. Wymaga to dosłownie spłacenia każdego, najdrobniejszego długu i wielokrotnie fizyczną niemożliwość spotkania tych samych ludzi i sytuacji w aktualnym życiu, które były przyczyną karmy w przeszłym i powodowały, że jednostka musiała wcielić się ponownie.

Dodajmy również fakt światowego przerywania ciąży, który nie tylko jest olbrzymią karmą wszystkich ludzi na Ziemi, którzy czynnie nie przeciwstawiają się temu zabijaniu wcielonego Boga w postaci nienarodzonego dziecka, lecz też wymaga od tego, kto przerwał ciążę, ponownego wcielenia za popełnienie zbrodni zabicia życia w łonie.

Również potrzeba demagnetyzacji tej energii zła przerywania ciąży jest naszym osobistym obowiązkiem, gdyż przez odebranie innym możliwości wcielenia, przerywając ich możliwość narodzin i życia, odbieramy nam samym możliwość spotkania naszych współziomków i bliźniaczych płomieni i wspólnego zrównoważenia karmy lub podjęcia wysiłków i prac, których wymaga od nas karma i plan Boga.

Obecnie, dyspensa 51% wymaganego zrównoważenia osobistej karmy i dar fioletowego płomienia otwarły drzwi i możliwość niepowtarzalnego zwycięstwa dla świata i jednostek, które zrozumieją te dary i użyją ich, by osiągnąć wniebowstąpienie.

Zatem demagnetyzujemy elementy życia, planety i wszechświata, które są złe, niebezpieczne dla rozwoju planu Boga na Ziemi i kosmosu oraz dla kontynuacji życia na Ziemi. Między innymi są to:

muzyka rockowa, jazzowa, blues, ragtime, etc.,
lesbianizm i homoseksualizm,
klonowanie ludzi i ludzi ze zwierzętami,
tworzenie ludzkiego życia w probówkach laboratoryjnych,
przerywanie ciąży,
seks pozamałżeński, etc.,
astralne wpływy mediów, czarownic i wszystkich tych, którzy współpracują z siłami astralnymi,
ich zaklęcia i ciemne moce,
zapisy karmiczne przeszłych cywilizacji i wszelkiego ich zła,
wszelkich wojen w historii kontynentów, miast i wiosek, grup karmicznych i nacjonalistycznych,
sił komunizmu i wszelkiej tyranii,
terroryzmu i przemocy, aktualnych i przyszłych, planowanych wojen,
nuklearnych sił i środków ataku i obrony,
indywidualne i rodzinne wpływy jak nałóg palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, pijaństwo i rozpusta, narkotyki i pochodne substancje,
demoralizacja młodzieży, szkolnictwa, edukacji na każdym poziomie,
złość, nienawiść, brak przebaczenia,
wszelkie zanieczyszczenia aury planety, miast, grup etnicznych i jednostek, etc., etc.


Zgodnie z powyższą listą ciężarów karmicznych na poziomie planety i jej ludzkości, jak i wieloma innymi, które wymagają dalszych i głębszych studiów duchowych, mamy do czynienia z krańcowo niebezpiecznymi energiami i duchowo oraz fizycznie groźnymi siłami. Z tego względu Mistrzowie zorganizowali nas od początku założenia The Summit Lighthouse w Grupy (Study Groups) i Centra (Teaching Centers), które działają pod przewodnictwem minimum trzech lub pięciu lokalnych członków naszej organizacji, w stolicach i miastach krajów świata, gdzie mieszkają zorganizowani w grupy Strażnicy Płomienia.

Członkowie ci są przeszkoleni w naszym centrum w Montanie, USA i w ramach międzynarodowych praw rządzących tymi grupami, posiadają duchowe środki i zezwolenie wydane przez nasze centrum organizacyjne w Royal Teton Ranch na prowadzenie demagnetyzacji. Istnieje potrzeba duchowego kierowania demagnetyzacją przez tych braci i te siostry spośród wcielonej ludzkości, którzy posiadają podstawową znajomość praw duchowej alchemii, prawa karmicznego oraz wprawę i wyszkolenie w dekretowaniu oraz w naukowym i duchowym użyciu słowa Boga.

Nie oznacza to, że pojedyncza jednostka na poziomie początkującego ucznia nie może używać rytuału demagnetyzacji. Oznacza to jednak, że jak w świecie akademickim czy zawodowym, w hierarchii ducha istnieją poziomy duchowego wykształcenia i praktyki, a zatem logicznym jest stwierdzenie, że ci, którzy głębiej poznali i poddali się prawom i praktyce praw Boga, mają większą odpowiedzialność w swej duchowej pracy jak i większe obowiązki.

Tak, jak Jezus wysłał swoich apostołów by nauczali, wędrując po świecie parami, nie pojedynczo, tak i teraz - w wieku, który ma dużo większą kumulację karmy w porównaniu z czasami Ery Ryb, jak też wiele więcej do stracenia dla rozwoju ludzkości w przypadku porażki - intensywność pracy duchowej wymaganej podczas demagnetyzacji jest o wiele większa niż może to osiągnąć pojedynczy Strażnik Płomienia.

Wszak zgodnie z prawem duchowym naszego świata jak i duchowej alchemii (fizyki), tak, jak wielka jest siła światła naszego demagu, taka i większa będzie siła zła przeciwstawna mu. Siła przeciwstawna, zwana opozycją, jest fizycznie namacalna i niewątpliwie wielu z nas poznało ją osobiście w naszej własnej służbie Światłu.

Ci, którzy znają język angielski mogą włączyć się do sesji międzynarodowej demagnetyzacji, które prowadzone są z tych oficjalnych centrów i grup lub z naszego głównego ołtarza w King Arthur's Court w Montanie przez Internet tsl.org . Siła tej wspólnej pracy jest podporą dla pojedynczych jednostek dekretujących w swych domach wokół świata.

Ci, którzy nie są w stanie włączyć się do strumienia angielskich dekretów ze względów językowych i zatem myślowo, jak i emocjonalnie współpracować z treścią, tempem i rytmem, jak i duchem światowej grupy Strażników Płomienia po angielsku, mogą uczynić to pojedynczo, na nieco mniejszą skalę, w ramach swych osobistych możliwości pracy dekretowej i zdolności przeciwstawienia się opozycji energetycznej ich pracy duchowej z pomocą opisanego poniżej rytuału.

Członkowie naszej organizacji i Strażnicy Płomienia mogą uczestniczyć w rytuale demagnetyzacji w swych prywatnych domach. Poniżej podany jest zarys informacji o osobistym rytuale demagnetyzacji dla polskich wielbicieli Wniebowstąpionych Mistrzów, którzy pojęli swą rolę jako współ-alchemików z Bogiem oraz przestudiowali epokowe dzieło Saint Germaina w tłumaczeniu na język polski 'Studium Alchemii dla adepta w Wieku Wodnika.'

1. Różaniec do Michała Archanioła - używany w całości lub w częściach. Nacisk na niebieskie dekrety jest podstawą tej pracy, gdyż Strażnik Płomienia musi przede wszystkim zachować całkowitą równowagę ochrony jego/jej własnego ciała fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i eterycznego, aby być godnym narzędziem pracy Mistrzów. Nie będzie on/ona zdolny/a do tej intensywnej pracy duchowej i pomocy Wniebowstąpionym Mistrzom, jeśli nie jest zrównoważony, zdolny do jasnego myślenia, rozróżniania, determinacji i odróżniania, co jest on w stanie dokonać, a czego nie jest w stanie zaofiarować na ołtarzu Boga.

W miejscach, gdzie wymagane są wezwania i modlitwy do Mistrzów w Różańcu do Michała Archanioła, wstawić/nazwać w szczegółach (nazwy geograficzne, nazwiska, adresy, detale sytuacji) powyższe problemy, zgodnie z osobistym pojęciem, co jest najważniejsze i na najwyższym poziomie zła w danym czasie, o co należy osobiście się modlić. Wszystkie dekrety w Różańcu są wyśmienicie dostosowane i wystarczające do samotnego nabożeństwa demagnetyzacji. CD nagrane przed głównym ołtarzem Royal Teton Ranch wzmacnia nasze modlitwy światłem Royal Teton, siedziby Wniebowstąpionych Mistrzów, jak też pomaga osiągnąć wymagany rytm i tempo dekretów.

2. Jeśli chodzi o inne modlitwy, to najważniejsze dekrety serca znajdują się na www.fiolet.org.pl i na stronie Temple of the Heart jak i na kilku innych. Przygotowanie serca jest bardzo ważnym elementem demagnetyzacji - wizualizacja Czakry Serca, potrójnego płomienia, mantry oraz użycie wszystkich czakramów dla wzmocnienia pracy serca jednostki oraz oczyszczenia tych centrów, by działały niezależnie (podczas naszego snu), kontynuując demagnetyzację w siedzibach Wniebowstąpionych Mistrzów na poziomie eterycznym planety Ziemia i świata.

3. Bardzo istotne jest wezwanie elementali i czterech sił natury - ognia, powietrza, wody i ziemi - do uczestniczenia w demagu. Byty te są dane nam, wcielonym ludziom, do pomocy i współpracy w utrzymywaniu równowagi kosmicznych sił dobra i zła, oraz do ostatecznego zwycięstwa nad złem. Są to bezcenni alianci, jak siły zjednoczonych wojsk w drugiej wojnie światowej. Elementale, jak małe, kochające dzieci, ufnie, z prostotą i entuzjazmem całej swej istoty uważają pracę z ludźmi za swą jedyną drogę do uzyskania dyspensy [otrzymania] potrójnego płomienia w ich przyszłych wcieleniach.

Elementale ognia, powietrza, wody i ziemi posiadają olbrzymią siłę zarówno budowania, jak i zniszczenia, gdyż nie posiadają one potrójnego płomienia miłości, mądrości i mocy i, jeśli pokierowane i w pętach sił destruktywnych (czarnej magii, nienawiści, zazdrości, wojny, etc.) mogą działać zarówno na szkodę jak i na dobro. Naszą rolą jest zaproszenie ich do pomocy w konstruktywnym działaniu ich sił i zatem wzmocnieniu naszego demagu.


Szmaragd - kamień piątego promienia uzdrawiania


Zdrowaś Mario (wersja Summit Lighthouse) służy do zakończenia i zapieczętowania demagnetyzacji i czyni się to poprzez wysłanie energii do Wielkiego Centralnego Słońca, oczyszczonych i przetransmutowanych przez nasze modlitwy. Oczywiście wszystko to, co powyżej, zgodnie z wolą Boga. Pomiędzy 5,10-minutowymi blokami dekretów i wezwań, pieśni lub muzyka symfoniczna poświęcona Wniebowstąpionym Mistrzom, stają się równoważnikiem pracy czakry gardła i pozwalają na najwyższą osiągalną medytację - w spokoju, w ulubionej pozycji jogi, z zamkniętymi oczami. Po takiej duchowej przerwie oraz odpoczynku dla gardła, ponownie kontynuujemy pracę z dekretami.

W Royal Teton Ranch w Montanie demag zwykle trwa przez dwa i pół dnia, zaczynając w piątek wieczorem, kontynuując nieprzerwanie podczas soboty i niedzieli, gdy poszczególne grupy wokół świata, zależnie od ich lokalnego czasu, włączają się do tej duchowej pracy na skalę światową. Dla pojedynczego członka naszej organizacji, polecamy 1-2 godziny na początek, powoli wydłużając czas tego rytuału. Przeciętne nabożeństwo dekretowe trwa 2-4 godziny, z grupą dekretujących członków i z trzema lub czterema liderami dekretów, z użyciem mikrofonu i głośników.

4. Podczas demagnetyzacji wizualizacja wymaga map, globusa (kuli ziemskiej), ametystowych, szafirowych lub innych kamieni, zależnie od promienia z którym się pracuje, świec oraz zapachu oczyszczających olejków lub kadzidła, uprzednio wysprzątanego i wywietrzonego pomieszczenia, ołtarza z Obrazem Twego Ja: Wizualizacja - JAM JEST Światłem Jezusa i Saint Germaina.

Przed rozpoczęciem demagu dobrze jest przygotować fakty i dane odnośnie modlitw i wezwań na tematy historyczne, encyklopedyczne szczegóły dotyczące miejsc i dat demagnetyzowanych wydarzeń. Szczegóły pomagają i doprawdy determinują, jak wiele aniołów i kosmicznych istot pomoże nam w tym rytuale, a także w naszym własnym zrozumieniu wydarzeń i problemów, o których demagnetyzację modlimy się.

5. Nasz internetowy "demag" jest na większą skalę, gdyż mamy do czynienia z międzynarodowymi uczestnikami, których ilość liczy się w setkach i tysiącach. Dekrety wtedy mają maksymalizację, którą matematycznie liczy się w drugiej potędze ilości obecnych, (pojedynczo nie ma tej dyspensy, gdyż 1 x 1 = 1, choć zawsze aniołowie i Mistrzowie przybędą, gdy serce studenta szczerze ich wezwie).

W większej grupie wszystkie dekrety i ich moc duchowa pomnożona jest przez dyspensy 3 x 3 i 10 000 x 10 000 oraz przez wiele innych dyspens uzyskanych dla dużych zgromadzeń, (minimum 5 osób w oficjalnej grupie lub centrum), które spełniają wymagania wymienione powyżej.

Zawsze możemy pojedynczo wezwać siłę powyższych dyspens, gdyż w ostatecznym rozliczeniu tylko Światło i Bóg mogą decydować o ich zastosowaniu do danej sytuacji i jednostki. Jednakże użycie wielu innych dekretów, które są częścią międzynarodowych demagnetyzacji nie jest do użytku jednostek, gdyż karmiczny efekt opozycji może przewyższyć pozytywy modlitw i okazać się zbyt ciężką opozycją dla jednostki.

5. Powyższa demagnetyzacja działa nawet silniej, jeśli przeprowadzana jest w miejscach, które są historycznie i karmicznie obciążone olbrzymimi ciężarami (przykładami są m. in. obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, warszawskie getto, etc.) Wtedy grupa (minimum dwie osoby) jedzie do tego miejsca i przeprowadza demagnetyzację. Także stolice wszystkich krajów świata wymagają corocznej demagnetyzacji - wybór dat tych nabożeństw jest najlepszy podczas 2-3 dnia miesiąca (dni El Moryi i Saint Germaina/Omri-Tasa) i 22 i 23 dnia każdego miesiąca lub podczas konferencji, cztery razy w roku. Daty te są dyspensami danymi nam, by pomnożyć siłę naszej modlitwy.


Zegar Kosmiczny


6. Tak zwany Zegar Kosmiczny jest podstawą demagnetyzacji. Oznacza to, że na każdej linii tarczy zegara, zaczynając od godziny 12, 1, 2, 3, 4, etc. mieszczą się wartości światła i dobra, jak i ich przeciwieństwa w postaci wypaczenia wartości światła i dobra. Jest to ściśle związane z astrologią Wniebowstąpionych Mistrzów.

Na zakończenie polecam gorąco wizytę demagnetyzującą w Morskim Oku koło Zakopanego, w okolicy którego, ponad Tatrami na poziomie eterycznym, Archaniołowie Uriel i Aurora mają swój zakątek i siedzibę. Jest to miejsce, w którym światowa moc światła szóstego promienia pokoju i służby życiu jest nieomal fizycznie wyczuwalna przez uczniów Mistrzów, jak też dostępna w najczystszej formie do ich dekretów "Ni kroku dalej!"

Jest to potężna dyspensa dla narodu polskiego, nie do pominięcia dla tych, którzy mieszkają na polskiej ziemi. Niedaleko, w Karpatach, znajduje się też eteryczna siedziba Wielkiego Boskiego Przewodnika, nauczyciela i guru mistrza Saint Germaina i bliskość
tego Mistrza dodaje tej okolicy potężne siły ducha obu tych Mistrzów.

 


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.

The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ® registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artykuł napisany w oparciu o wykłady Mark L. Prophet i Elizabeth C. Prophet
Copyright © 1981, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
All rights reserved.

Artwork used by permission.
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org; tslpoland.org
All rights reserved.


Home